Team

Jim Ochowicz
Jim Ochowicz
President
United States
Piotr Wadecki
Piotr Wadecki
General Manager
Poland
Gavin Chilcott
Gavin Chilcott
Chief Operating Officer
United States
Noel Dejonckheere
Noel Dejonckheere
EU Manager
Belgium
Robert Krajewski
Robert Krajewski
Polish Administration
Poland
Steve Bauer
Steve Bauer
Sporting Manager
Canada