View Article View Article

Regulamin konkursu CCCTeamFan – konkurs dla rodzin z dziećmi

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
#CCCTeamFan

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   |  § 2. UCZESTNICY KONKURSU   |  § 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE   |  § 4. NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA   |  § 5. PRAWA AUTORSKIE   |  § 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE   |  § 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   |  § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „#CCCTeamFan” (dalej: „Konkurs”) jest EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506139, NIP: 5020110639, REGON: 022395487, o kapitale zakładowym w wysokości: 2.005.000,00 zł (opłacony w całości) (dalej: „Organizator”).
 2. Partnerem Konkursu jest „Giant Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055176, NIP: 5220000720, REGON: 012022096, o kapitale zakładowym w wysokości: 150.000,00 zł (opłacony w całości) (dalej: „Partner”).
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są Organizator oraz Partner.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
 5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r.; Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

 

 • § 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi. W Konkursie może wziąć udział rodzina z dziećmi (rozumiana jako co najmniej jeden rodzic oraz dzieci poniżej 18-tego roku życia), posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełniła warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, jak również osoby trzecie z nim współpracujące w związku z Konkursem, w tym pracownicy lub współpracownicy tych osób trzecich zaangażowani w organizację Konkursu.
 3. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z uczestnictwem w Konkursie jest dobrowolne.
 4. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 5. Każdy z Uczestników powinien zapoznać się przed przystąpieniem do Konkursu z treścią Regulaminu. Każdy z Uczestników zobowiązany jest przestrzegać zasad określonych w Regulaminie.

 

 • § 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestników następujących zadań konkursowych (dalej: łącznie „Zadania” lub z osobna „Zadanie”):
  • a) opublikowaniu przez Uczestnika (jednego z rodziców) na jego fanpage’u na Facebooku serii zdjęć z najciekawszej oraz najbardziej inspirującej rodzinnej wycieczki rowerowej (maksymalnie 10 zdjęć), mającej miejsce w okresie trwania Konkursu, oraz zamieszczeniu pod nimi kreatywnego i pomysłowego opisu tej wycieczki – publikacja publiczna zawierająca treść obowiązkową: #CCCTeamFan oraz @CCCProTeam,
   lub/i
   opublikowaniu przez Uczestnika (jednego z rodziców) na jego fanpage’u na Instagramie serii zdjęć z najciekawszej oraz najbardziej inspirującej rodzinnej wycieczki rowerowej (maksymalnie 10 zdjęć), mającej miejsce w okresie trwania Konkursu, oraz zamieszczeniu pod nimi kreatywnego i pomysłowego opisu tej wycieczki – publikacja publiczna zawierająca treść obowiązkową: #CCCTeamFan oraz @strefa_kibiCCCa,
  • b) przesłaniu najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r. (godz. 23:59:59) na adres: konkurs@ccc.eu linku/-ów do publikacji, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika wszystkich Zadań określonych w § 3 ust. 2 lit. a) – b) Regulaminu.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w dowolnym momencie.
 4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, przy czym Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie wszelkie opłaty lub koszty związane z ich udziałem w Konkursie, w tym koszty związane z nabyciem i utrzymaniem roweru, telefonu komórkowego lub innych urządzeń, za pomocą których korzystają z portali społecznościowych Facebook oraz Instagram, jak również opłaty z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych, sprzętu komputerowego lub innych urządzeń mobilnych, z których korzysta Uczestnik oraz sposób ich konfiguracji. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ustawienia występujące u operatorów sieci telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Uczestnik uczestniczy w Konkursie, a także za prawidłowe funkcjonowanie portali społecznościowych Facebook oraz Instagram.
 6. Każdy Uczestnik bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie.
 7. W Konkursie nie wezmą udziału Odpowiedzi, które:
  • a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc,
  • b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym,
  • c) zawierają treści niezgodne z prawem,
  • d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, chronione prawem,
  • e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek,
  • f) naruszają dobre obyczaje,
  • g) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 • § 4. NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
 1. W celu wyłonienia zwycięzców w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 4-osobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (dalej łącznie „Nagrody” lub z osobna „Nagroda”):
  • a) Wyjazd dla całej rodziny (rozumianej jako co najmniej jeden rodzic oraz dzieci poniżej 18-tego roku życia) na 1 (jeden) pełny dzień Tour de Pologne – Komisja wybierze 3 (trzech) Uczestników (trzy rodziny uczestniczące w Konkursie), którzy wykonali wszystkie Zadania oraz których publikacje, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu, zostały ocenione przez Komisję jako najbardziej kreatywne i pomysłowe.
  • b) 400 Bidonów ufundowanych przez Partnera – Komisja wybierze spośród pozostałych Uczestników (rodziny uczestniczące w Konkursie), tych którzy wykonali wszystkie Zadania, oraz których publikacje, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu, zostały ocenione przez Komisję jako kreatywne i pomysłowe.
 3. Organizator wyłoni nagrodzonych Uczestników w terminie do dnia 14 lipca 2019 r. oraz powiadomi zwycięzców o wygranej poprzez przesłanie informacji drogą mailową oraz po potwierdzeniu możliwości przyjęcia Nagrody przez zwycięzców poprzez opublikowanie imion i nazwisk nagrodzonych Uczestników na stronie internetowej https://cccteam.eu/pl/.
 4. W ramach wyjazdu na 1 (jeden) pełny dzień Tour de Pologne Organizator zapewni Uczestnikom nagrodzonym tym rodzajem Nagrody: , (i) 2 noclegi w pokojach 2-3 osobowych w hotelu o standardzie od dwóch do czterech gwiazdek, całodzienne wyżywienie od kolacji dnia poprzedzającego etap wyścigu do śniadania nazajutrz dnia etapowego (ii) podstawowe ubezpieczenie turystyczne na czas wyjazdu oraz (iii) spotkania z kolarzami CCC Team w czasie wskazanym przez Organizatora.
 5. Tour de Pologne odbędzie się w okresie od 3 sierpnia 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. Planowany termin wyjazdu na 1 (jeden) pełny dzień Tour de Pologne obejmujący I , lub II etap wyścigu , odpowiednio 3 , lub 4 sierpnia 2019 r.
 6. Każdy z Uczestników biorących udział w wyjazdach na 1 (jeden) pełny dzień Tour de Pologne jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych umożliwiających zorganizowanie wyjazdu Uczestnika. Każdy z Uczestników biorących udział w wyjazdach na 1 (jeden) pełny dzień Tour de Pologne jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad obowiązujących w hotelu, w którym przewidziano zakwaterowanie podczas wyjazdu.
 7. Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.
 8. W przypadku wątpliwości co do zgodności działania nagrodzonych Uczestników z postanowieniami Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody, do czasu ich wyjaśnienia.
 9. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę lub wymiany Nagrody na inną nagrodę.
 10. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 11. Uczestnicy nagrodzeni wyjazdem na 1 (jeden) pełny dzień Tour de Pologne 2019 oraz nagrodzeni bidonami drużynowymi są zobowiązani do potwierdzenia Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej uczestnictwa w wyjeździe lub chęci przyjęcia bidonów w terminie do 48 godzin od zawiadomienia ich przez Organizatora o przyznaniu tej Nagrody. Brak potwierdzenia przez Uczestnika uczestnictwa w wyjeździe lub przyjęcia nagrody w postaci bidonów wraz z podaniem danych adresowych w sposób oraz w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym jest tożsame z rezygnacją Uczestnika z przyznanej mu Nagrody w postaci wyjazdu na 1 (jeden) pełny dzień Tour de Pologne lub w postaci bidonów drużynowych ufundowanych przez Partnera.
 12. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z Nagrody lub zachodzi niemożność wydania Nagrody Uczestnikowi lub niemożność odebrania nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym wynikająca z podania przez Uczestnika błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych adresowych, lub nieodebrania przesyłki z Nagrodą przez Uczestnika pomimo jej prawidłowego awizowania, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora i może zostać wydana innemu z Uczestników wybranemu przez Komisję.
 13. W przypadku zaktualizowania się po stronie nagrodzonego Uczestnika obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanej przez niego Nagrody, Organizator przyzna takiemu Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości obciążającego go podatku, z wyłącznym jej przeznaczeniem na zapłatę tego podatku. Przed wydaniem nagrody, Organizator pobierze od nagrodzonego Uczestnika podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa wyżej.

 

 • § 5. PRAWA AUTORSKIE
 1. Przesłanie Organizatorowi Odpowiedzi jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Odpowiedź stanowi przejaw jego osobistej twórczości o indywidualnym charakterze, a nadto nie narusza praw osób trzecich, oraz bezwzględnych przepisów prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez Odpowiedź praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub innych warunków określonych w Regulaminie.
 3. Z chwilą doręczenia Organizatorowi Odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi na wszelkich znanych w dniu udzielenia licencji polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), tj. w szczególności:
  • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania publikacji, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy tych publikacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których publikacje, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,
  • c) w zakresie rozpowszechniania publikacji, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tych publikacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnik zapewnia, że na terenie całego świata Organizator (oraz osoby upoważnione przez Organizatora), bez odrębnego wynagrodzenia dla Uczestnika lub jakichkolwiek osób trzecich ma prawo korzystać z publikacji, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
 5. Uczestnik, który otrzymał Nagrodę w postaci wyjazdu na 1 (jeden) pełny dzień Tour de Pologne, z momentem wydania Uczestnikowi takiej Nagrody, zezwala Organizatorowi na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie wykorzystanie (rozpowszechnianie) jego wizerunku (wizerunku rodziny uczestniczącej w Konkursie), w tym w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych przez okres 1 roku od dnia odbioru Nagrody przez Uczestnika.

 

 • § 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź, lub na adres poczty elektronicznej: konkurs@ccc.eu z dopiskiem w tytule „reklamacja”.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości elektronicznej na adres podany w § 7 ust. 1 Regulaminu).
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika – niezwłocznie po jej rozpatrzeniu – listem poleconym nadanym na adres do korespondencji podany przez Uczestnika lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika.
 5. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

 • § 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (Organizator).
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym u Organizatora jest możliwy pod adresem iod@ccc.eu
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i odbioru Nagród.
 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 5. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres-email, a w przypadku osób, które wygrają wyjazd również numer dokumentu, datę ważności i podmiot wystawiający dokument uprawniający do podróży samych Uczestników).
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”), o ile Uczestnicy wyrażą zgodę na publikację wizerunku Uczestnika na portalu społecznościowym YouTube lub Facebook lub Instagram.Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. YouTube LLC (formalnie wpis dokonała spółka Google LLC – spółka matka wobec YouTube LLC, przy czym wpis obejmuje także YouTube LLC) oraz Facebook, Inc są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov.Informację o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
 8. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Konkursie) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Konkursem, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 9. Organizator ujawni dane osobowe Uczestników wyłącznie podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Organizatora, o ile będzie to niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz członkom Komisji.
 10. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Konkursu uniemożliwi w nim udział. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 11. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.
 12. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 13. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Konkurs. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko Uczestnika w wynikach Konkursu publikowanych w Internecie.
 14. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

 • § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawa i obowiązki Organizatora, Partnera i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Konkursem jest prawo polskie.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora (CCC.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice) oraz na stronie cccteam.eu
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zmiany okresu trwania Konkursu lub zakresu Zadań, przy czym nie będzie miało to wpływu na prawa Uczestników nabyte przed taką zmianą.
 5. Organizator niniejszym zwalnia Continuum Sports LLC, jej zarządzających, pracowników i współpracowników z wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z Konkursem, które mogą zostać podniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakiegokolwiek powodu, w tym nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.