View Article View Article

Regulamin konkursu CCCTeamFan

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
#CCCTeamFan

(dalej: „Regulamin”)

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „#CCCTeamFan” (dalej: „Konkurs”) jest EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506139, NIP: 5020110639, REGON: 022395487, o kapitale zakładowym w wysokości: 2.005.000,00 zł (opłacony w całości) (dalej: „Organizator”).
 2. Partnerem Konkursu jest Giant Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055176, NIP: 5220000720, REGON: 012022096, o kapitale zakładowym w wysokości: 150.000,00 zł (opłacony w całości) (dalej: „Partner”).
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są Organizator oraz Partner.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 22 kwietnia 2019 r. do 15 września 2019 r.
 5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r.; Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia oraz spełniła warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, jak również osoby trzecie z nim współpracujące w związku z Konkursem, w tym pracownicy lub współpracownicy tych osób trzecich zaangażowani w organizację Konkursu.
 3. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z uczestnictwem w Konkursie jest dobrowolne.
 4. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 5. Uczestnik powinien zapoznać się przed przystąpieniem do Konkursu z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad określonych w Regulaminie.

 

 • 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Udział w Konkursie wymaga instalacji przez Uczestnika autoryzowanej aplikacji Strava Training (dalej: „Strava”) na urządzeniu mobilnym, rejestracji oraz założenia przez Uczestnika profilu użytkownika w tej aplikacji.
 2. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika łącznie następujących zadań konkursowych (dalej łącznie: „Zadania” lub z osobna: „Zadanie”):
  • a) ukończeniu przez Uczestnika co najmniej jednego z wyzwań rowerowych, opisanych w dalszej części Regulaminu i dostępnych w autoryzowanej aplikacji Strava (dalej: „Wyzwanie rowerowe”) oraz zarejestrowaniu go za pomocą tej aplikacji;
  • b) opublikowaniu przez Uczestnika na jego fanpage’u na Instagramie lub Facebooku zdjęcia wykonanego podczas jednej z tras rowerowych w ramach realizowanego przez Uczestnika Wyzwania rowerowego – publikacja publiczna z opisem tego zdjęcia zawierającym treść: ##CCCTeamFan;
  • c) udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe  obowiązujące w dwóch pierwszych wyzwaniach rowerowych: „Co motywuje Cię do podjęcia wyzwania #CCCTeamFan?”,  w trzecim wyzwaniu rowerowym pytanie konkursowe brzmi: Co sprawia ,że kolarstwo jest dla Ciebie wyjątkowym sportem?”; oraz wysłaniu jej w okresie trwania danego Wyzwania rowerowego realizowanego przez Uczestnika na adres konkurs@ccc.eu (dalej: „Odpowiedź”).
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika wszystkich Zadań określonych w § 3 ust. 2 lit. a) – c) Regulaminu w okresie trwania danego Wyzwania rowerowego.
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w dowolnym momencie.
 5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, przy czym Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie wszelkie opłaty lub koszty związane z ich udziałem w Konkursie, w tym koszty związane z nabyciem i utrzymaniem roweru, telefonu komórkowego, jak również opłaty z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz korzystania z aplikacji Strava.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych, sprzętu komputerowego lub innych urządzeń mobilnych, z których korzysta Uczestnik oraz sposób ich konfiguracji. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ustawienia występujące u operatorów sieci telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Uczestnik uczestniczy w Konkursie, a także za prawidłowe funkcjonowanie aplikacji Strava.
 7. Każdy Uczestnik bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie.
 8. W Konkursie nie wezmą udziału Odpowiedzi, które:
  • a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc,
  • b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym,
  • c) zawierają treści niezgodne z prawem,
  • d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, chronione prawem,
  • e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek,
  • f) naruszają dobre obyczaje,
  • g) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 • 4. WYZWANIA ROWEROWE
 1. W ramach Konkursu zdefiniowane zostały następujące Wyzwania rowerowe:
  • a) #CCCTeamFan na GIRO D’ITALIA – przejechanie przez Uczestnika na rowerze dystansu 500 km w okresie od 22 kwietnia 2019 roku (godz. 00:00:01) do 5 maja 2019 roku (godzina 23:59:59);
  • b) #CCCTeamFan na TOUR DE FRANCE – przejechanie przez Uczestnika na rowerze dystansu 500 km w okresie od 20 maja 2019 roku (godz. 00:00:01) do 2 czerwca 2019 roku (godzina 23:59:59);
  • c) #CCCTeamFan na LA VUELTA CICLISTA ESPANA – przejechanie przez Uczestnika na rowerze dystansu 500 km w okresie od 8 lipca 2019 roku (godz. 00:00:01) do 21 lipca 2019 roku (godzina 23:59:59).
 2. Wyzwania rowerowe muszą być zarejestrowane za pomocą aplikacji Strava. Dana aktywność może być zarejestrowana wyłącznie jeden raz (dystans przejechany przez Uczestnika w ramach jednego z Wyzwań rowerowych nie może zostać zaliczony na poczet pozostałych Wyzwań rowerowych).
 3. Każde Wyzwanie rowerowe ma przypisaną datę początkową i końcową, co oznacza, że nie ma możliwości rozpoczęcia lub ukończenia danego Wyzwania rowerowego w innym okresie niż podany w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 4. W okresie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu, Każdy Uczestnik może wykonać więcej niż jedno Wyzwanie rowerowe.
 5. Organizator zastrzega, że w ramach Konkursu nie jest możliwe rejestrowanie Wyzwań rowerowych wprowadzanych ręcznie, rejestrowanie Wyzwań rowerowych wykonanych przy użyciu lub za pomocą innych pojazdów niż rower, w tym pojazdów o napędzie silnikowym, jak również rejestrowanie Wyzwań rowerowych wykonanych za pomocą innych dyscyplin niż jazda na rowerze.. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator jest uprawniony do wykluczenia takiego Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie.

 

 • 5. NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
 1. W celu wyłonienia zwycięzców w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 4-osobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (dalej łącznie „Nagrody” lub z osobna „Nagroda”):
  • a) Wyjazd na jeden z wyścigów UCI WorldTour 2019 – Komisja wybierze 3 (trzy) osoby spośród Uczestników, które ukończyły co najmniej jedno z Wyzwań rowerowych oraz wykonały pozostałe Zadania określone w § 3 ust. 2 lit. b) oraz c) Regulaminu w okresie trwania danego Wyzwania rowerowego.
  • b) Oryginalne stroje CCC TEAM (jerseje oraz bib shorts CCC Team) – Komisja wybierze 50 (pięćdziesiąt) osób spośród Uczestników, które w okresie trwania Wyzwania rowerowego #CCCTeamFan na GIRO D’ITALIA lub #CCCTeamFan na TOUR DE FRANCE lub #CCCTeamFan na LA VUELTA CICLISTA ESPANA przejadą na rowerze dystans co najmniej 250 km oraz wykonają Zadania opisane w § 3 ust. 2 lit. b) oraz c) Regulaminu w okresie trwania danego Wyzwania rowerowego.
  • c) Bidony ufundowane przez Partnera – Komisja wybierze 200 (dwieście) osób spośród Uczestników, które w okresie trwania Wyzwania rowerowego #CCCTeamFan na GIRO D’ITALIA lub #CCCTeamFan na TOUR DE FRANCE lub #CCCTeamFan na LA VUELTA CICLISTA ESPANA przejadą na rowerze dystans co najmniej 100 km oraz wykonają Zadania opisane w § 3 ust. 2 lit. b) oraz c) Regulaminu w okresie trwania danego Wyzwania rowerowego.
  • d) Nagroda specjalna ufundowana przez Partnera – Komisja wybierze 1 (jedną) osobę spośród Uczestników, która w okresie trwania całego Konkursu była najbardziej aktywnym Uczestnikiem – wzięła udział w każdym z Wyzwań rowerowych wykonując jednocześnie pozostałe zadania.
 3. Odpowiedzi nadesłane przez Uczestników będą ocenianie przez Komisję przy uwzględnieniu takich kryteriów jak kreatywność oraz pomysłowość.
 4. Konkurs będzie rozstrzygany etapowo, w ten sposób, że po zakończeniu danego Wyzwania rowerowego Komisja dokona wyboru zwycięzców w ramach tego Wyzwania rowerowego spośród Uczestników, którzy spełnili warunki udziału w Konkursie. Pula Nagród wskazana w § 5 ust. 2 lit a) – c) przewidziana została na każde z Wyzwań rowerowych odrębnie. Natomiast jedna Nagroda specjalna ufundowana przez Partnera, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. d) zostanie przyznana po zakończeniu wszystkich Wyzwań rowerowych.
 5. Organizator wyłoni nagrodzonych Uczestników w następujących terminach:
  • a) w przypadku Wyzwania rowerowego #CCCTeamFan na GIRO D’ITALIA do dnia 19 maja 2019 r.
  • b) w przypadku Wyzwania rowerowego #CCCTeamFan na TOUR DE FRANCE do dnia 16 czerwca 2019 r.
  • c) w przypadku Wyzwania rowerowego #CCCTeamFan na LA VUELTA CICLISTA ESPANA do dnia 12 sierpnia 2019 r.
  • d) w przypadku Nagrody specjalnej, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. d) Regulaminu do dnia 31 grudnia 2019 r.

oraz powiadomi zwycięzców o wygranej poprzez przesłanie informacji drogą mailową oraz po potwierdzeniu możliwości przyjęcia nagrody przez zwycięzców poprzez opublikowanie imion i nazwisk nagrodzonych Uczestników na stronie internetowej https://cccteam.eu/pl/.

 1. W ramach wyjazdu na jeden z wyścigów UCI WorldTour 2019 Organizator zapewni Uczestnikom nagrodzonym tym rodzajem Nagrody: (i) przelot do i z miejsca wyścigów UCI WorldTour 2019, z tym zastrzeżeniem, że miejscem wylotu oraz przylotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie Warszawa, (ii) 2 noclegi w pokojach 1 osobowych w hotelu o standardzie do czterech gwiazdek, (iii) podstawowe ubezpieczenie turystyczne na czas wyjazdu oraz (iv) spotkania z kolarzami CCC Team w czasie wskazanym przez Organizatora.
 2. Planowane terminy wyjazdów na wyścigi UCI WorldTour 2019 w okresach : (i) 11.05- 2.06, , (ii) 6-28.07 i , (iii) 24.08- 15.09.
 3. Uczestnik biorący udział w wyjazdach na jeden z wyścigów UCI WorldTour 2019 jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych umożliwiających zorganizowanie wyjazdu Uczestnika, w tym między innymi zakup biletów lotniczych. Uczestnik biorący udział w wyjazdach na jeden z wyścigów UCI WorldTour 2019 jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad obowiązujących w hotelu, w którym przewidziano zakwaterowanie podczas wyjazdu.
 4. Organizator skontaktuje się z każdym z Uczestników nagrodzonych jersejem oraz bib shorts CCC Team za pomocą podanego przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej, celem ustalenia rozmiaru w jakim zostaną one wysłane do Uczestnika.
 5. Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna Nagroda w ramach danego Wyzwania rowerowego, przy czym Uczestnik może startować w każdym z Wyzwań rowerowych ubiegając się niezależnie o przyznanie Nagrody w każdym z nich.
 6. W przypadku wątpliwości co do zgodności działania nagrodzonych Uczestników z postanowieniami Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody, do czasu ich wyjaśnienia.
 7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę lub wymiany Nagrody na inną nagrodę.
 8. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 9. Uczestnicy nagrodzeni wyjazdem na jeden z wyścigów UCI WorldTour 2019 oraz nagrodzeni oryginalnymi strojami CCC TEAM lub bidonami są zobowiązani do potwierdzenia Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej uczestnictwa w wyjeździe lub przyjęcia oryginalnych strojów CCC TEAM lub bidonów w terminie do 72 godzin od zawiadomienia ich przez Organizatora o przyznaniu jednej z Nagród. Brak potwierdzenia przez Uczestnika uczestnictwa w wyjeździe lub brak potwierdzenia przyjęcia wymienionych nagród rzeczowych w sposób oraz w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym jest tożsame z rezygnacją Uczestnika z przyznanej mu Nagrody w postaci wyjazdu na jeden z wyścigów UCI WorldTour 2019 jak również w postaci oryginalnych strojów CCC TEAM oraz bidonów ufundowanych przez Partnera.
 10. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z Nagrody lub zachodzi niemożność wydania nagrody Uczestnikowi lub niemożność odebrania nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym wynikająca z podania przez Uczestnika błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych adresowych, lub nieodebrania przesyłki z Nagrodą przez Uczestnika pomimo jej prawidłowego awizowania, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora i może zostać wydana innemu z Uczestników wybranemu przez Komisję.
 11. W przypadku zaktualizowania się po stronie nagrodzonego Uczestnika obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanej przez niego Nagrody, Organizator przyzna takiemu Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości obciążającego go podatku, z wyłącznym jej przeznaczeniem na zapłatę tego podatku. Przed wydaniem nagrody, Organizator pobierze od nagrodzonego Uczestnika podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa wyżej.

 

 • 6. PRAWA AUTORSKIE
 1. Przesłanie Organizatorowi Odpowiedzi jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Odpowiedź stanowi przejaw jego osobistej twórczości o indywidualnym charakterze, a nadto nie narusza praw osób trzecich, oraz bezwzględnych przepisów prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez Odpowiedź praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub innych warunków określonych w Regulaminie.
 3. Z chwilą doręczenia Organizatorowi Odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi na wszelkich znanych w dniu udzielenia licencji polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), tj. w szczególności:
  • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu,
  • c) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnik zapewnia, że na terenie całego świata Organizator (oraz osoby upoważnione przez Organizatora), bez odrębnego wynagrodzenia dla Uczestnika lub jakichkolwiek osób trzecich ma prawo korzystać z Odpowiedzi w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
 5. Uczestnik, który otrzymał Nagrodę w postaci wyjazdu na jeden z wyścigów UCI WorldTour 2019, z momentem wydania Uczestnikowi takiej Nagrody, zezwala Organizatorowi na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie wykorzystanie (rozpowszechnianie) jego wizerunku, w tym w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych przez okres 1 roku od dnia odbioru Nagrody przez Uczestnika.

 

 • 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź, lub na adres poczty elektronicznej: konkurs@ccc.eu z dopiskiem w tytule „reklamacja”.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości elektronicznej na adres podany w § 7 ust. 1 Regulaminu).
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika – niezwłocznie po jej rozpatrzeniu – listem poleconym nadanym na adres do korespondencji podany przez Uczestnika lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika.
 5. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (Organizator).
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym u Organizatora jest możliwy pod adresem iod@ccc.eu
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i odbioru Nagród.
 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 5. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres-email, a w przypadku osób, które wygrają wyjazd również numer dokumentu, datę ważności i podmiot wystawiający dokument uprawniający do podróży samych Uczestników).
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”), o ile Uczestnicy wyrażą zgodę na publikację wizerunku Uczestnika na portalu społecznościowym YouTube lub Facebook.

Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. YouTube LLC (formalnie wpis dokonała spółka Google LLC – spółka matka wobec YouTube LLC, przy czym wpis obejmuje także YouTube LLC) oraz Facebook, Inc są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov.

Informację o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Konkursie) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Konkursem, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 2. Organizator ujawni dane osobowe Uczestników wyłącznie podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Organizatora, o ile będzie to niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz członkom Komisji.
 3. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Konkursu uniemożliwi w nim udział. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Konkurs. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko Uczestnika w wynikach Konkursu publikowanych w Internecie.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawa i obowiązki Organizatora, Partnera i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Konkursem jest prawo polskie.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora (CCC.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice) oraz na stronie cccteam.eu
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, odwołania Wyzwań rowerowych, zmiany ich terminów lub zmiany pytania konkursowego, przy czym nie będzie miało to wpływu na prawa Uczestników nabyte przed taką zmianą.
 5. Organizator niniejszym zwalnia Continuum Sports LLC, jej zarządzających, pracowników i współpracowników z wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z Konkursem, które mogą zostać podniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakiegokolwiek powodu, w tym nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.